BOGDAN MARIAN SIKORSKI

ZE ZMIŁOWANIA BOŻEGO

I STOLICY APOSTOLSKIEJ ŁASKI

BISKUP PŁOCKI

Dekret erekcji parafii

p.w. św. Jana Chrzciciela w Płocku.

Na wieczną rzeczy pamiątkę.

Nr 400/73

     Powstanie nowych z licznymi mieszkańcami osiedli w Płocku oraz szeroki zakres potrzeb duszpasterskich i stale pogłębiający się nurt życia religijnego od kilku lat domagały się utworzenia nowego ośrodka wspólnoty parafialnej.

      Dlatego powodowani troską i odpowiedzialnością za dobro duchowe powierzonych nam dusz, z uwagi na konieczność usprawnienia i dostosowania duszpasterstwa do nowych warunków oraz zaradzenia potrzebom religijnym znacznej liczby mieszkańców Płocka, wysłuchawszy w myśl kan. 1428 § 1 KPK zdania Kapituły Katedralnej oraz zainteresowanych, ku większej chwale Bożej i dla zbawienia dusz niniejszym dekretem w myśl kan. 1427 § 1 KPK erygujemy w Płocku, ul. Wolnej Afryki 2, nową parafię pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela i włączamy ją do dekanatu Płockiego.

Nowo erygowana parafia wydzielona zostaje z parafii farnej św. Bartłomieja i obejmuje teren wraz z ludnością zamknięty ulicami: od przejazdu kolejowego na ul. Bielskiej – ulicą Bielską do ulicy Sienkiewicza, na zachód ulicą Sienkiewicza, ulicą Wolnej Afryki i ulicą Łukasiewicza do Parowy, od północy dotychczasową granicą parafii św. Bartłomieja i św. Aleksego w Płocku -Trzepowie. Granica parafii przebiega środkiem w/w ulic. Na terenie tym przebywa obecnie ok. 15 tys. mieszkańców.

 Nowa parafia otrzymuje jako kościół parafialny kościół św. Jana Chrzciciela w Płocku przy ul. Wolnej Afryki 2.

 Prawo instytuowania rządcy parafii stosownie do obowiązujących przepisów prawa kanonicznego przysługuje jedynie Ordynariuszowi Diecezji Płockiej. Nowoutworzona parafia nie otrzymuje żadnej dotacji od parafii macierzystej, nie ma też żadnych zobowiązań w stosunku do niej.

Uposażenie każdorazowego rządcy parafii stanowić będą ofiary składane z racji czynności i posług duszpasterskich oraz inne dochody uznane i dozwolone przez prawo kościelne (kan. 1415 § 3). Utrzymanie innych osób zatrudnionych w pracy parafialnej należy do obowiązków parafii.

      Obowiązek urządzania i utrzymania kościoła parafialnego oraz postawienie w przyszłości i konserwacja plebanii i budynków parafialnych, sprawianie sprzętu liturgicznego i przedmiotów potrzebnych do Służby Bożej w życiu parafialnym oraz wydatki związane z kultem ciążą na parafii.

 Parafia św. Jana będzie korzystała ze wspólnego wyznaniowego cmentarza w Płocku. Uczestniczenie w obowiązku utrzymania cmentarza ma być ustalone w porozumieniu z proboszczem farnym.

 Błagam Najwyższego Pana przez przyczynę Matki Boskiej Niepokalanej i św. Jana Chrzciciela, aby nowoerygowana rodzina parafialna stała się dla swoich wiernych “źródłem życia i świętości”, promieniowała odnową życia religijnego, gorliwością i żywą wiarą.

  Z tą błagalną modlitwą łączę moje błogosławieństwo Biskupie.

          Dekret niniejszy w chodzi w życie dnia 1 marca Roku Pańskiego 1973, po uprzednim ogłoszeniu go z ambon w kościołach św. Bartłomieja, św. Aleksego i św. Jana w Płocku.

Dan w Płocku, dnia 21 stycznia 1973 roku, w dziewiątą rocznicę naszej prekonizacji na Katedrę Kościoła Płockiego.

† Bogdan Sikorski

BISKUP PŁOCK