Informacje o sposobie zgłoszenia dzieci do I Komunii Świętej i OPChŚw we wrześniu 2023r znajdują się TU.

Pierwsza Komunia Święta – Przygotowanie

 1. Do pierwszej Spowiedzi i pierwszej Komunii Świętej w naszej Płockiej Diecezji przystępują uczniowie klas III Szkoły Podstawowej. Do tych sakramentów może przystąpić dziecko ochrzczone i wierzące, praktykujące systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, codzienna modlitwa), żyjące w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorące udział w spotkaniach przygotowujących do tej uroczystości w roku szkolnym. Niespełnienie powyższych warunków powoduje odłożenie przystąpienie przez kandydata do pierwszej spowiedzi i Komunii św. do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości (np. do przyszłego roku).
 2. Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej winno odbyć się w parafii zamieszkania dziecka. Proboszcz parafii powinien uzmysłowić rodzicom dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej sens i znaczenie parafii, w której ma odbyć się to ważne wydarzenie. W myśl synodalnej „Instrukcji o katechi­zacji” dzieci z innych parafii, mogą przystąpić do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej w „parafii Szkoły”, do której uczęszcza dziecko. W takim przypadku rodzice powinni złożyć stosowną deklarację, potwierdzo­ną przez proboszcza miejsca zamieszkania o wyborze „parafii Szkoły” na miejsce przygotowania i przyjęcia sakramentów świętych.
 3. Rodzice i Kandydat na czas przygotowania przyjmują następujące obowiązki i zasady:
 • Systematyczny udział w niedzielnej Mszy Świętej w kościele św. Jana Chrzciciela o godz. 10.30 (Dzieci z innych parafii mogą uczestniczyć we Mszy Świętej w swojej parafii). Obecność dziecka powinna być odnotowana w zeszycie (wklejony obrazek, pamiątka) lub wpis, gdy nie było pamiątki z niedzielnej Mszy Świętej albo dziecko nie było w kościele!) Każda niedziela powinna być zaznaczona w zeszycie.
 • Systematyczny udział w katechezie parafialnej czyli udział w niedzielnej Mszy Świętej raz w miesiącu o godz. 10.30 oraz udział w nabożeństwach roku liturgicznego – według podanego terminarza spotkań. Udział dziecka w w/w spotkaniach w kościele św. Jana Chrzciciela jest obowiązkowy. Nieobecność spowodowana chorobą dziecka powinna być usprawiedliwiona na katechezie. Terminy spotkań w roku formacyjnym 2023/2024:
 • Systematyczny i zaangażowany udział dziecka w szkolnej katechezie. Kandydat powinien wykazać się znajomością pacierza i wiedzy religijnej w zakresie kl. III, części stałych Mszy Świętej, formuły spowiedzi.

4. Proboszcz po zasięgnięciu opinii katechety i księdza prowadzącego katechezę parafialną podejmuje decyzję o dopuszczeniu dziecka do pierwszej spowiedzi i Komu­nii Świętej na podstawie:

 • całorocznej katechizacji szkolnej;
 • comiesięcznej katechizacji parafialnej;
 • uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej, w nabożeństwach szkolnych i parafialnych
 • odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej – dziecko nie uczęszczające na katechizację nie może być dopuszczone do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej
 • w wyjątkowych wypadkach, z uzasadnionych przyczyn należy przeprowadzić egzamin.
 • Dzieci, które były ochrzczone poza parafią św. Jana Chrzciciela w Płocku powinny przynieść do Pani Katechetki lub kancelarii parafialnej metrykę chrztu.

Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego – Przygotowanie

     1. Do Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego (tzw. Komunia Święta General­na) przystępują uczniowie klas IV Szkoły Podstawowej. Jest ona w Diecezji Płockiej praktykowana od 1910 roku jako ważne i znaczące wydarzenie w kształtowaniu osobowości chrześcijańskiej. W czasie tej uroczystości dzieci świadomie odnawiają Przyrzeczenia Chrzcielne.

    2. Do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych może przystąpić dziecko ochrzczone i wierzące, praktykujące systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź i Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjące w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorące udział w spotkaniach przygotowujących do tej uroczystości. Niespełnienie powyższych warunków powoduje odłożenie odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych przez kandydata do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

       3. Przygotowanie do Odnowienia Przyrzeczeń chrzcielnych winno odbyć się w parafii zamieszkania dziecka. Proboszcz parafii powinien uzmysłowić rodzicom dzieci przygotowujących się do Odnowienia Przyrzeczeń chrzcielnych sens i znaczenie parafii, w której ma odbyć się to ważne wydarzenie. W myśl synodalnej „Instrukcji o katechi­zacji” dzieci z innych parafii, mogą przystąpić do tej uroczystości w „parafii Szkoły”, do której uczęszcza dziecko. W takim przypadku rodzice powinni złożyć stosowną deklarację, potwierdzo­ną przez proboszcza miejsca zamieszkania o wyborze „parafii Szkoły” na miejsce przygotowania i przyjęcia sakramentów świętych.

    4. Rodzice i Kandydat na czas przygotowania przyjmują następujące obowiązki i zasady:

 • Systematyczny udział w niedzielnej Mszy Świętej w kościele św. Jana Chrzciciela o godz. 10.30 (Dzieci z innych parafii mogą uczestniczyć we Mszy Świętej w swojej parafii). Obecność dziecka powinna być odnotowana w zeszycie (wklejony obrazek, pamiątka) lub wpis, gdy nie było pamiątki z niedzielnej Mszy św. albo dziecko nie było w kościele!) Każda niedziela powinna być zaznaczona w zeszycie.
 • Systematyczny udział w katechezie parafialnej czyli udział w niedzielnej Mszy Świętej raz w miesiącu o godz. 10.30 oraz udział w nabożeństwach roku liturgicznego – według podanego terminarza spotkań . Udział dziecka w w/w spotkaniach w kościele św. Jana Chrzciciela jest obowiązkowy. Nieobecność spowodowana chorobą dziecka powinna być usprawiedliwiona na katechezie. Terminy spotkań w roku formacyjnym 2023/2024:
 • Systematyczny i zaangażowany udział dziecka w szkolnej katechezie. Kandydat powinien wykazać się znajomością pacierza i wiedzy religijnej w zakresie klasy IV, części stałych Mszy Świętej, formuły spowiedzi.

     5. Proboszcz po zasięgnięciu opinii katechety i księdza prowadzącego katechezę parafialną podejmuje decyzję o dopuszczeniu dziecka do odnowienie Przyrzeczeń chrzcielnych na podstawie:

 • całorocznej katechizacji szkolnej;
 • comiesięcznej katechizacji parafialnej;
 • uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej, w nabożeństwach szkolnych i parafialnych
 • odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej – dziecko nie uczęszczające na katechizację nie może być dopuszczone do Odnowienia przyrzeczeń Chrzcielnych
 • w wyjątkowych wypadkach, z uzasadnionych przyczyn nale­ży przeprowadzić egzamin.