Podstawowym miejscem posługi charytatywnej w Kościele jest parafia. Zespół charytatywny, pod przewodnictwem ks. Proboszcza jest odpowiedzialny za rozeznawanie osób potrzebujących i koordynowanie działań charytatywnych na terenie parafii. Praca Zespołu nie zwalnia ogółu wiernych a także innych grup i wspólnot działających w parafii z obowiązku świadczenia miłosierdzia, lecz je jedynie usprawnia, koordynuje i uzupełnia. Zespół jest jedną z podstawowych struktur parafii, dzięki którym wypełnia ona swoją misję charytatywną w Kościele i świecie

Obok posługi Sakramentalnej i posługi Słowem w parafii niezmiernie ważna jest posługa najuboższym. Już prawie 2 tys. lat temu Jezus zaprawiał swoich uczniów do posługi biednym i potrzebującym. Czyni to również i dzisiaj domagając się od swoich naśladowców – uczynków miłości i miłosierdzia. Słowo Boże, kierowane do nas w Kościele jest głosem Chrystusa, który nadal przenika nas i nie przestaje być Słowem Żywym. “Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli się będziecie wzajemnie miłowali” (J 13, 35). Jezus wzywa nas do budowania wspólnoty miłościDla chrześcijańskiej wspólnoty pierwotnego Kościoła jak i współczesnego ewangelizacja i służba ubogim były i są nierozerwalneOjciec św. Jan Paweł II wzywa nas do budowania cywilizacji miłości. Nie możemy więc być obojętni na losy drugiego człowieka. Wychodząc naprzeciw Potrzebującym w roku 1987 powstał w naszej parafii Zespół Charytatywny, który z różnym osobowo składem oraz mniejszy lub większym nasileniem działał w naszej parafii, przyjmując różne formy posługi. Początkowo do pracy zgłosiło się wiele osób, ale później zostało 7 osób. Obecnie jest to ciągle niewielka grupa ludzi na czele z przełożoną powołaną przez ks. Proboszcza Antoniego Kołodziejskiego  Bożeną Masaniec, która aktywnie włącza się w dzieło Miłosierdzia w parafii prowadząc Zespołem stosownie do potrzeb i warunków lokalnych.

Głównym zadaniem Zespołu jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym, szczególnie rodzinom wielodzietnym, ludziom starszym i samotnym. W pierwszym okresie rozdzielano odzież, która przychodziła z Francji i zakładano przy tym rejestr osób/rodzin potrzebujących pomocy.

Przez wiele lat w tygodniu Miłosierdzia parafianie przynosili odzież, którą Zespół selekcjonował i rozdzielał wśród potrzebujących oraz z zakupionych towarów przygotowywał i roznosił paczki z żywnością i środkami czystościowymi.

Obecnie przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą są roznoszone bony towarowe, za które potrzebujący mogą kupić niezbędne artykuły (z wykluczeniem alkoholu).

Członkowie Zespołu odwiedzają osoby samotne, osoby które nie wychodzą z domu a także rodziny przeżywające różne trudne sytuacje życiowe aby porozmawiać o ich troskach, potrzebach aby zaproponować skromną pomoc lub wesprzeć modlitwą. Coraz częściej członkowie zespołu uczestniczą w ostatniej drodze życia osób, które odwiedzają w domach lub też w hospicjach.

Przedstawiciele Parafialnego Zespołu Caritas biorą udział w comiesięcznej Mszy Św. i spotkaniach Zespołów Caritas Płockich Parafii oraz uczestniczą w szkoleniach w Ośrodku Caritas w Popowie.

Do niedawna Zespół zajmował się również typowaniem i wyposażeniem dzieci, które wyjeżdżały na kolonie organizowane przez Caritas Diecezji Płockiej. Transport organizował i opłacał ks. Proboszcz Antoni Kołodziejski. W 2005 roku przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich z Banku Żywności otrzymaliśmy makaron, ryż, mleko, mąkę w ilości 3649 kg oraz 760 litrów mleka Caritas. Wytypowane osoby w parafii, w określonym terminie, po stosownym powiadomieniu mogły na plebanii odebrać żywność. Tą pomocą objęto 130 parafian.

Stowarzyszenie Rodzin podarowało w 2004-2005 r trochę słodyczy, sprawiając radość naszym najmłodszym podopiecznym i seniorom.

Z inicjatywy śp. ks. Proboszcza Stanisława Kutniewskiego od listopada 1988 roku każdego 22-go dnia miesiąca w naszym kościele odprawiana jest Msza Św. Na której modlimy się w intencji ludzi potrzebujących, samotnych i tych którzy świadczą im tę pomoc. W tedy właśnie Zespół zbiera tacę na cele charytatywne. Od 1997 roku również w Wielki Czwartek zbieramy tace na ten cel. Ta cenna inicjatywa ks. Proboszcza Antoniego Kołodziejskiego zasila dodatkowo fundusz Zespołu. Łącznie rocznie zbieramy ok. 2000 zł. Parafialny Zespół Caritas  włącza się w ogólnopolską i diecezjalną akcję Caritas „Tornister Pełen Uśmiechów” Akcja ta wpisuje się w ogólnopolski, szeroki program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Celem akcji jest wsparcie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, polegającej na podarowaniu dzieciom z tych rodzin plecaków wypełnionych przyborami szkolnymi.

Parafialny Zespół Caritas bierze udział w październikowej modlitwie różańcowej, w Drodze krzyżowej w okresie Wielkiego Postu oraz w zbiórkach do puszek na różne cele jak misje, stypendia dla zdolnej młodzieży, pomoc Kościołowi na Wschodzie i inne.

W ramach programu unijnego PEAD poprzez Caritas otrzymaliśmy z Agencji Rynku Rolnego żywność dla osób najuboższych. W roku 2013 program pomocy żywnościowej został powierzony Ośrodkom Pomocy Społecznej.

Parafialny Zespół Caritas liczebnie niewielki może liczyć na pomoc wspólnot parafialnych oraz na życzliwość i pomoc ks. Proboszcza. Oaza Rodzin domowy Kościół w 2015-12-02 przekazała na cele Charytatywne 190 zł. W 2014 i 2015 Ewangelizacyjna Grupa Modlitewna IGNIS dostarczyła paczki na Boże Narodzenie rodzinom wytypowanym przez Parafialny Zespół Charytatywny. W pomoc „Bezpieczna Rodzina” włączają się również członkowie Parafialnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, którzy poprzez swoją pracę w Poradni Rodzinnej mogą udzielać bezpłatnie porad (Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta) wszystkim mieszkańcom płocka (w tym i naszym parafianom)będącym w potrzebie w zakresie: rozwiązywania wszelkich problemów prawnych, rodzinnych a w szczególności, uzależnień, przemocy, konfliktów i kryzysów małżeńskich, problemów emocjonalnych, wychowawczych oraz szkolnych.

Po czteroletnim programie duszpasterskim poświęconym sakramentowi chrztu świętego, rozpoczynamy nowy dwuletni program duszpasterski (2017-2019) – Jesteśmy napełnieni Duchem św.- „Duch, który umacnia miłość”. Miłość również do bliżniego, do potrzebujacych z naszego otoczenia.

Z Nowym 2018 rokiem – nowe zadania stoją przed Parafialnym Zespołem Caritas, aby do dzieł Miłosierdzia realizujących się w parafii z jeszcze większą siłą i mocą zainspirować wszystkie wspólnoty parafialne i wszystkich ludzi dobrej woli z terenu parafii. Podejmowanie wspólnych zadań charytatywnych ze wspólnotami działającymi w parafii i szerzenie informacji o pracy charytatywnej w parafii, chociażby za pośrednictwem parafialnej strony internetowej to jedna z wielu form promocji tego wielkiego dzieła opartego na Miłosierdziu. Możemy wspólnie tworzyć wielkie dzieła pomocy innym! Zapraszamy i zachęcamy wszystkich chętnych ludzi dobrej woli, wrażliwych na potrzeby drugiego człowieka do podjęcia wspólnych działań w naszej świętojańskiej parafii w posłudze charytatywnej. Wspólnie możemy tworzyć wielkie dzieła służąc Bogu i ludziom z naszego otoczenia, będącym w potrzebie. Bądźmy wrażliwi na potrzeby innych, nieśmy MIŁOŚĆ tam gdzie JEJ zabrakło. Poprzez dobre słowo, uśmiech, pomoc materialną, modlitwę i dobre uczynki możemy pomóc drugiemu człowiekowi, który tej pomocy potrzebuje. Pamiętajmy o tym, że Dobro wraca do nas z dwojoną siłą.